ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 82/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.192/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 34 și nr.35/2017 ale Clubului Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.192/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale și al Direcției de Management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 82/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, după cum urmează:

1.               Pct. 4.2, lit.„a” al Articolului IV- „Obligațiile asociaților” al Acordului de asociere-anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 82/2017 se modifică urmând a avea următorul conținut:

„ a. Să cheltuiască suma alocată de Consiliul Județean Neamț pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în cadrul bugetului transmis sub nr. 35/2017;”;

2. Anexa nr.3 la acordul de asociere prevăzut la pct.1 de mai sus se modifică și se completează, urmând a avea conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

   Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                     Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.201

Din 31 iulie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 201.PDF