ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Pavilion Secții Medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.13.810/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.13.810/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Pavilion Secții Medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

   PREŞEDINTE

   Ionel ARSENE

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:      

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.202

Din 31 iulie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 202.PDF