ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

Examinând expunerea de motive nr.14.077/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza referatului nr.14.011/2017 al secretarului județului;

 Văzând raportul de specialitate nr. 14.077/2017 al Direcției Juridice și Relații Internaționale, adresele nr.28.295/2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, nr. 4.287/2017 a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț, nr.8.678/2017 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, nr. 7294/2017 a Direcției de Sănătate Publică Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ, în următoarea componență:

1.     Daniela Soroceanu, secretarul judeţului, preşedinte;

2.     Cristina Păvăluță, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, vicepreşedinte;

3.     Radu Smicală, reprezentant desemnat de Direcția de Sănătate Publică Neamț, membru;

4.     Meda-Ionela Știrbu, reprezentant desemnat de Inspectoratul Școlar Judeţean Neamț, membru;

5.     Mihaela Alungulesei, reprezentant desemnat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamț- membru;

6.     Daniela Coman, reprezentant al Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale „Luceafărul” – membru;

7.     Mona-Cristina Sofron, reprezentant al Asociației Umanitare „Codrin- Ocrotiți copiii ce vor rămâne doar copii”- membru.

(2) Supleanții persoanelor prevăzute la alin.(1) sunt următorii:

1.     Mirela Negruș, supleantul directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

2.     Elena Schmidt, supleantul reprezentantului desemnat de Direcția de Sănătate Publică Neamț;

3.     Irina Bălțătescu, supleantul reprezentantului desemnat de Inspectoratul Școlar Judeţean Neamț;

4.     Loredana Toma Hasan, supleantul reprezentantului desemnat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamț;

5.     Paulina Șerban, supleantul reprezentantului Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale „Luceafărul”;

6.     Ionela Sachelaru, supleantul reprezentantului Asociației Umanitare „Codrin- Ocrotiți copiii ce vor rămâne doar copii”.

Art.2: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și intituțiilor publice, precum și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ:

            SECRETARUL JUDEŢULUI

             Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.205

Din 31 iulie 2017