ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 122/2017 privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Județean Neamț participă sau pe care le organizează în anul 2017

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.13.971/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.971/2017 al Serviciului turism, Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției juridice, relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin(1), lit.„b”, alin.(5), lit.„a”, pct.4 și 10 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 122/2017 privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Județean Neamț participă sau pe care le organizează în anul 2017, în sensul excluderii din lista acestor evenimente a pct.4- „Festivalul de Lăută din Cetatea Neamț, ediția a 7-a, august 2017”.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Serviciul turism vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

       PREŞEDINTE

                                                                               Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.206

Din 31 iulie  2017