ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                 CONSILIUL  JUDEŢEAN                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare si funcţionare

a Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul județean Neamț;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Examinând expunerea de motive nr.14.028/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.14.028/2017 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. „c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.I: Se aprobă modificarea și completarea art. 72 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, astfel cum a fost acesta aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 8/2017, în sensul introducerii unui nou alineat, numerotat (31), cu următorul conținut:

(31) Prin derogare de la prevederile art.72, alin.(2) din prezentul Regulament, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația lunară de care beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de ședințe prevăzut la art.72, alin.(3) din prezentul Regulament este de 10% din indemnizația lunară a președintelui consiliului județean, exclusiv majorarea prevăzută la art. 16, alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acordându-se proporțional cu numărul de ședințe la care participă.”

Art.II: Direcția de management și Direcția generală buget-finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

           

 

 

           

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                              Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.208

Din 31 iulie 2017