ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

  privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2017

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.997/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.997/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2017, conform anexei nr.1.

(2) Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu suma de 365 mii lei, prin diminuarea altor prevederi bugetare ce nu mai sunt necesare până la finele anului 2017 şi utilizarea acesteia pentru asigurarea cheltuielilor de personal la Consiliul Judeţean Neamt.

Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017, conform anexei nr.2.

Art.3: Se modifică lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se modifică numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2017, conform anexei nr.4.

Art.5: Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2, 4 și 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 107/2017 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

      PREŞEDINTE

      Ionel ARSENE

 

                                                                      

 

              CONTRASEMNEAZĂ:

                  SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.209

Din 31 iulie 2017