ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Judeţul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 165/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 165/2017 al Serviciului programe europene şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

               Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit. „a” şi „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art.1: Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Judeţul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes judeţean, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2: Serviciul programe europene din cadrul Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

        PREŞEDINTE

          Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                    Daniela SOROCEANU

       

Piatra Neamţ

Nr.21

Din 31 ianuarie 2017

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 21.PDF