ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unui consilier județean și validarea unor persoane ca membri ai

 Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 12.623/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.3520242/2017 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al județului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.623/2017 al Direcției Juridice și Relații Internaționale,  raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum  şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 14119/2017;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ doamna Mădălina Veronica Ciubotaru, consilier județean, în locul domnului Dan Gabriel Pavăl.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 189/2016 privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț.

Art.2: Se modifică art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.221/2016 privind validarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând a avea următorul conținut:

”Se validează componența nominală a  Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț, după cum urmează:

– Iulian Jugan, subprefect al județului Neamț;

– Paul-Costel Tablan, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț;

– Adrian Bourceanu, consilier județean;

– Adrian Diaconu, consilier județean;

– Vasile Nica, consilier județean;

– Iulian Luca, consilier județean;

– Elena-Monica Anton, consilier județean;

– Mădălina Veronica Ciubotaru, consilier județean;

– Mihai Ciprian Mitrea – împuternicit inspector șef  al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al județului Neamț;

– Radu-Vasile Olariu, șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț;

– Eugen Pancu, director executiv al Poliției Locale Piatra Neamț;

– Iulian Mihai Osoianu, reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor;

– Florentina Moise, reprezentantul comunității;

– Constantin Sandu, reprezentantul comunității;

– Mihai Dominte, reprezentantul comunității.”

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:  

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.210

Din 31 iulie 2017