ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 15.850/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 77/2017 a Partidului Național Liberal, Filiala Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.850/2017 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 16.090/2017 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31 precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Dionisie DUMITRAȘCU.

Art.2:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Aurel ACIOCÂRLĂNOAE.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                      SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                              Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 212

Din 30 august 2017