ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui teren din proprietatea Orașului Tîrgu Neamț în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 174/2017 privind aprobarea Programului de Dezvoltare Județeană 2017-2020;

Examinând expunerea de motive nr.15.138/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.15.138/2017 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr. 13.829/2017 a primarului Orașului Tîrgu Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.1, 4, 5 și 6  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Orașului Tîrgu Neamț în domeniul public al Județului Neamț a unui teren în suprafață de 601.523 m.p., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării obiectivului de investiții „Complex de agrement „Ținutul lui Creangă””.

Art.2: Direcţia de management și Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 214

Din 30 august 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 214.PDF