ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind solicitarea preluării din administrarea Consiliului local al Orașului Bicaz în administrarea Consiliului Județean Neamț a unui tronson de drum județean în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare/modernizare

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 15.201/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.15.201/2017 al Direcției Investiții, Transporturi și Infrastructură Județeană și al Direcției de Management, adresa nr. 8.493/2017 a Primăriei orașului Bicaz, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de preluare din administrarea Consiliului Local al Orașului Bicaz în administrarea Consiliului Județean Neamț, a tronsonului de drum județean DJ 155 F Bistricioara-Durău-Izvoru Muntelui(DN 15), situat între km. 32+000-40+880, pe perioada efectuării pe acesta a unor lucrări de reabilitare/modernizare.

Art.2: Direcția Investiții, Transporturi și Infrastructură Județeană și Direcţia de management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 216

Din 30 august 2017