ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.200/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Bicaz în vederea organizării Zilei Marinei Române

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.15.646/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.646/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică Articolul IV- Obligațiile asociaților, pct.4.2.- Obligațiile Consiliului local al Orașului Bicaz”, lit „a”, din Acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.200/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Bicaz în vederea organizării Zilei Marinei Române, urmând ca, în loc de

a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ pentru acoperirea cheltuielilor privind obiceiurile și concursurile marinărești, sonorizare, scenotehnică, lumini, acțiuni de promovare, jocuri artificii, afișe, invitații, bannere, așa cum sunt prevăzute în bugetul atașat adresei nr. 7.114/2017;”

            să se citească

a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul atașat adresei Orașului Bicaz nr. 7.114/2017;”.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                        Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 217

Din 30 august  2017