ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea unor organigrame și state de funcții aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.14.866/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 29.063/2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.866/2017 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr. 80/2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții aferente aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ – anexele nr.1 și nr.2.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare, acestea urmând a avea forma prevăzută în anexele nr.1a și 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități – anexele nr.1.5 și nr. 2.5 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.186/2014, cu modificările și completările ulterioare, acestea urmând a avea forma prevăzută în anexele nr.2a și 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Complexului ”Romanița” Roman – anexele nr. 1.6 și nr.2.6 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.186/2014, cu modificările și completările ulterioare, acestea urmând a avea forma prevăzută în anexele nr.3a și 3b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului de Servicii ”Familia Mea” Roman– anexa 2.7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.186/2014, cu modificările și completările ulterioare, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă modificarea statului de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistență Bozieni- anexa nr. 6b) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 202/2016, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului de psiholog stagiar, studii superioare, poziția 5, din cadrul Biroului de Îngrijire și Asistență, nr.crt.I, în psiholog practicant, în vederea promovării titularului postului.

Art.6: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 219

Din 30 august 2017

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 219.PDF