ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 225/2016,  ale Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.118/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.522/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 112/2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.522/2017 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 11, alin. (1) şi (2), art.91, alin.5, lit.a), pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1:  Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 118/2007 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 118/2007 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se acordă un mandat special domnului Alexandru MIHAI, reprezentantul preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, în forma aprobată potrivit art.1 şi 2 din prezenta hotărâre.

Art.4: Se împuterniceşte reprezentantul preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, domnul Alexandru MIHAI, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Neamţ, Actele Adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.22

Din 31 ianuarie 2017

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 22.PDF