ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Complex de locuințe protejate – Dragomirești”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.15.237/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.15.237/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean Complex de locuințe protejate – Dragomirești”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

   PREŞEDINTE

   Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:     

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 221

Din 30 august 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 221.PDF