ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                        CONSILIUL  JUDEŢEAN                          

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean

 

Consiliul judetean Neamt;

Examinând expunerea de motive nr.15.641/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate comun nr.15.641/2017 al Direcției Juridice și Relații Internaționale și Direcției de Management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea alin.(3) al art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 207/2017, în sensul prorogării cu 30 zile a termenului prevăzut pentru aprobarea Programului de Dezvoltare ce va cuprinde obiectivele și activitățile generale, pe baza cărora se vor stabili individual obiectivele specifice și indicatorii de performanță sau de rezultat pentru fiecare post în parte, indicatori ce vor sta la baza stabilirii coeficienților și salariilor de bază individuale.

 (2) Pe cale de consecință, termenul prevăzut de alin.(5) al art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, se prorogă până la data de 31 octombrie 2017.

 Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

  

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                             Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 223

Din 30 august 2017