ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării Festivalului Internațional de Pian

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 15.639/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. FN/2017 a Asociației Daniel Ciobanu Art;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.639/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociația Daniel Ciobanu Art, în vederea realizării Festivalului Internațional de Pian, care se va desfășura în municipiul Piatra Neamț, în perioada 13 – 20 septembrie 2017.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 30.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:        

                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                          Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 225

Din 30 august 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 225.PDF