ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                  

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea

Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale Hotărârii Guvernului nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;

Examinând expunerea de motive nr. 15.247/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.5/81/2017 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.247/2017  al Direcției de management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcției juridice și relații internaționale, avizul nr.40.123/33.666/2017 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, avizul nr.3.964.690/2017 al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se abrogă art.5, anexele nr.5a și 5b din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.122/2010 privind aprobarea și modificarea organigramelor și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț și pentru unele instituții și servicii publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.200/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț.

Art.3: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.4: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ și conducerea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

   PREŞEDINTE

    Ionel ARSENE

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                 Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 226

Din 30 august 2017

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 226.PDF