ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                        

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 204/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Asociația de Sprijin Comunitar „ACS” Piatra Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 15.716/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Asociației de Sprijin Comunitar „ACS” Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.716/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 204/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Asociația de Sprijin Comunitar „ACS” Piatra Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, după cum urmează:

1.                  Se modifică art.1 al hotărârii, în sensul în care evenimentul „NONFORMAL FESTIVAL” urmează să se desfășoare în intervalul 14-17 septembrie 2017;

2.                  Articolul II- Obiectul asocierii- din Acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 204/2017 va avea următorul conținut:

Obiectul asocierii îl constituie organizarea evenimentului „NONFORMAL FESTIVAL”, în perioada 14-17 septembrie 2017, în municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, acțiune ce are drept scop promovarea culturii și artei prin diverse metode nonformale, precum și a imaginii, valorilor și potențialului cultural al județului Neamț.”;

3.                  Articolul III- Durata asocierii- din Acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 204/2017, se modifică, urmând a avea conținutul:

Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte pâna la data de 31 octombrie 2017.”;

4.                  Pct.4.1, lit.„a” al articolului IV- Obligațiile Consiliului Județean Neamț- din acordul de asociere se modifică după cum urmează:

a) să aloce suma de 10.000 lei în vederea organizării evenimentului de la art.II, în două tranşe, după cum urmează:

– prima tranşă, reprezentând 70% din contribuţia Judeţului Neamţ, până la data de 21 august 2017;

– a doua tranşă, reprezentând diferenţa de 30 % din sumă, până la data de 16 octombrie 2017, sub condiţia justificării primei tranşe.”;

5.                  Pct.4.2, lit.„e” al articolului IV- Obligațiile Asociației  de Sprijin Comunitar „ACS” Piatra Neamț- din acordul de asociere se modifică după cum urmează:

„e.  să prezinte, în copie „conform cu originalul”, la Direcţia Generală Buget Finanţe, documente justificative privind modul de cheltuire a sumei, în forma şi structura prevăzute în anexele nr.1, 2 și 3 la prezentul acord de asociere, astfel:

– până la data de 6 octombrie 2017, documente justificative din care să rezulte modul de cheltuire a primei tranșe;

– până la data de 31 octombrie 2017, documente justificative din care să rezulte modul de cheltuire a celei de-a doua tranșe;”.

Art.II: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

Art.III:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                         Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 227

Din 30 august 2017