ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.15.860/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.860/2017 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.114/2017, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării funcției de execuție de referent, personal contractual, studii medii, treapta profesională I din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului al Direcției Juridice și Relații Internaționale, poz.34 în statul de funcții, în consilier, studii superioare, grad profesional II.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 septembrie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2017.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                      

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                              Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 228

Din 30 august 2017