ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.15.992/2017 a domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.15.992/2017 al Serviciului programe europene, Direcției generale buget finanțe și al Direcției de management, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, în valoare totală de 5.869.836,46 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 4.378.418,89 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4: Serviciul programe europene și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                        Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 229

Din 30  august 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 229.PDF