ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea actualizării valorii unor documentaţii tehnico-economice şi aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ pentru finalizarea unor obiective de investiţii de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.357/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2.657/2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.357/2017 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizarea DJ 157A Dulceşti –Talpa km 12+000 – 19+960, judeţul Neamţ”, cu o valoare totală a investiţiei în condiţiile actualizării restului de executat cu TVA de 19%, de 7.992.411,03 lei, din care valoarea restului de executat actualizat cu TVA de 19%, în sumă de 2.211.857,96 lei.

(2) Se aprobă valoarea contribuţiei proprii a Judeţului Neamţ  pentru finalizarea obiectivului de investiţii prevăzut la alin.(1) în cuantum de 76.002,64 lei.

Art.2: (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizarea DJ 157J Podoleni – Negriteşti – DJ 157 km 3+400 – 12+446, judeţul Neamţ”, cu o valoare totală a investiţiei în condiţiile actualizării restului de executat cu TVA de 19%, de 9.044.049,10 lei, din care valoarea restului de executat actualizat cu TVA de 19%, în sumă de 996.281,84 lei.

(2) Se aprobă valoarea contribuţiei proprii a Judeţului Neamţ  pentru finalizarea obiectivului de investiţii prevăzut la alin.(1) în cuantum de 82.937,66 lei.

Art.3: (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizarea DJ 155B Bodeşti – Urecheni km 0+000 – 6+000, judeţul Neamţ”, cu o valoare totală a investiţiei în condiţiile actualizării restului de executat cu TVA de 19%, de 8.457.938,09 lei, din care valoarea restului de executat actualizat cu TVA de 19%, în sumă de 6.265.949,03 lei.

(2) Se aprobă valoarea contribuţiei proprii a Judeţului Neamţ  pentru finalizarea obiectivului de investiţii prevăzut la alin.(1) în cuantum de 85.395,21 lei.

Art.4: (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizarea DJ 157A Dulceşti – Talpa km 0+000 – 12+000, judeţul Neamţ”, cu o valoare totală a investiţiei în condiţiile actualizării restului de executat cu TVA de 19%, de 10.998.121,73 lei, din care valoarea restului de executat actualizat cu TVA de 19%, în sumă de 7.705.615,97 lei.

(2) Se aprobă valoarea contribuţiei proprii a Judeţului Neamţ  pentru finalizarea obiectivului de investiţii prevăzut la alin.(1) în cuantum de 107.850,76 lei.

Art.5:  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.148/2006 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.23/2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 157J Podoleni-Negriteşti-DJ 157, km 3+400 – 12+446”, precum Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.161/2010 privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean.

Art.6:  Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

    PREŞEDINTE

     Ionel ARSENE

 

 

 

 

     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.23

Din 31 ianuarie 2017