ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                        

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.15.277/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în urma decesului domnului Gabriel-Dan Pavăl;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.277/2017 al Direcției juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 16.092/2017;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Pe data prezentei, se ia act de încetarea, prin deces, a calității de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ a domnului Gabriel-Dan Pavăl, consilier județean.

Art.2: Se desemnează domnul Afloari Mihai ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.283/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                            Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 233

Din 30 august 2017