ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                             

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.155/2016  privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.15.278/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.278/2017 al Direcției juridice și relații internaționale, rezultatele votului secret consemnat în procesul verbal nr. 16.094/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează, domnul Apostoae Ilie în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, în locul domnului Gabriel – Dan Pavăl.

Art.2: În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.155/2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                      Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 235

Din 30 august 2017