ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5.555/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/ al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 15.495/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1537/2017 a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.495/2017 al Direcției juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 16.096/2017;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se desemnează domnul Baciu Vasile pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.

(2) În mod corespunzător, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.208/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                            

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                       Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr. 237

Din 30 august 2017