ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Pavilion Secții Medicale” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.17.150/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.17.150/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Pavilion Secții Medicale” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, în valoare totală de 53.789.281 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 43.554.019 lei (inclusiv TVA),  cu o durată de execuție de 36 de luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul Județului Neamț a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin.(1), în limita sumei de 2.733.856 lei, diferența de 51.055.425 lei urmând a fi asigurată din bugetul de stat.

Art.2: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

  

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

                                                                    

 

   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                               Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.239

Din 15 septembrie 2017