ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                          

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 1530/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Primăriei Comunei Ceahlău nr. 4766/2016;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 1530/2017 al Direcţiei de management,  Direcţiei generale buget finanţe şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.6, lit.”a” şi lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, în scopul asigurării funcţionării Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău, instituţie publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico- sociale din judeţul Neamţ,  pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.02.2017 până la data de 31.03.2017.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării unităţii medico-sociale prevăzute la alin. (1), în cuantum de 47.500 lei/lună.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Ceahlău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                      Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.24

Din 31 ianuarie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 24.PDF