ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                         CONSILIUL  JUDEŢEAN                         

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la managementul

Complexului Muzeal Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.16.808/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.808/2017  al Direcției de management și Direcției generale buget, finanțe, rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.17.387/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1:  (1) Se aprobă numirea temporară a domnului Ciprian-Dorin NICOLA, director adjunct în cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț, în funcția de director-manager al Complexului Muzeal Județean Neamț, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 zile calendaristice.

(2) Pe perioada asigurării interimatului managementului, domnul Ciprian-Dorin NICOLA urmează a beneficia de o remuneraţie lunară în valoare brută de 6.360 lei.

(3) În mod corespunzător, raportul de muncă al domnului Ciprian-Dorin NICOLA se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat.

Art.2: Direcția de management, precum și Complexul Muzeal Județean Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                        Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.241

Din 15 septembrie  2017