ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                        CONSILIUL  JUDEŢEAN                          

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la managementul

Teatrului Tineretului Piatra Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.16.807/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.807/2017 al Direcției de management și Direcției generale buget, finanțe, rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.17.388/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1:  (1) Se aprobă numirea temporară a doamnei Gianina CĂRBUNARIU, consultant artistic în cadrul Teatrului Tineretului Piatra Neamț, în funcția de director general-manager al Teatrului Tineretului Piatra Neamț, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 zile calendaristice.

(2) Pe perioada asigurării interimatului managementului, doamna Gianina CĂRBUNARIU urmează a beneficia de o remuneraţie lunară în valoare brută de 5.635 lei.

(3) În mod corespunzător, raportul de muncă al doamnei Gianina CĂRBUNARIU se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat.

Art.2: Direcția de management, precum și Teatrul Tineretului Piatra Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

                                                                   

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                         Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.242

Din 15 septembrie  2017