ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind completarea comisiei de validare

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.291/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.18.291/2017 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 31, alin. (2), coroborate cu cele ale art. 90 şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează Comisia de validare a Consiliului Judeţean Neamţ, constituită potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.135/2016, cu completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componența acesteia a doamnei Elena-Monica Anton cu domnul Marius Mihai Nechita .

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.244

Din 27 septembrie 2017