ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău” și a cheltuielilor legate de acest proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.18.127/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.18.127/2017 al Direcției proiecte și programe europene, al Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „b”, alin.(3), lit.„d”, alin (5), lit.„a”, pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apelul de proiecte nr.2.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”, în cuantum de 144.772.187,07 lei.

Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului, în sumă de 11.203.903,73 lei, reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui achitate, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.671.365,66 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”.

 Art.4: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”.

(2) Județul Neamț își asumă obligația de a asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

(3) Sumele reprezentând cheltuielile de mentenanță și întreținere pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău” se vor suporta din bugetul Județului Neamț.

Art.5: (1) Direcția investiții, transporturi și infrastructură județeană, Direcția proiecte și programe europene și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.247

Din 27 septembrie 2017