ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Examinând expunerea de motive nr. 17.902/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.902/2017 al Direcţiei proiecte și programe de dezvoltare județeană, Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, în valoare totală de 12.829.541,35 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 9.083.516,74 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 18 luni, conform anexei nr.1 a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea sumară a obiectivului de investiții prevăzut la alin.1 conform anexei nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes județean prevăzut la alin. (1), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia proiecte și programe de dezvoltare județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

     PREŞEDINTE

     Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:    

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.248

Din 27 septembrie 2017