ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                              

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.490/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Raportului Consiliului de Administraţie al Companiei Judeţene APA SERV S.A. privind aspecte de interes referitoare la execuţia contractului de mandat al directorului general al Companiei Judeţene APA SERV S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.490/2017 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se acordă un mandat special persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A., în vederea introducerii unei acţiuni în răspundere, pentru recuperarea daunelor cauzate societăţii, prin încălcarea îndatoririlor faţă de aceasta, de către conducerea Companiei Judeţene APA SERV S.A..

(2)Cheltuielile necesare ducerii la îndeplinire a mandatului special prevăzut la alin. (1) vor fi suportate din bugetul Judeţului Neamţ şi recuperate, ulterior, conform prevederilor legale.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

      

  

                                                    

  CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                                     Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.25

Din 31 ianuarie 2017