ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16.565/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.565/2017 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.68/2017 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                         Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.250

Din 27 septembrie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 250.PDF