ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale Hotărârii Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, precum și ale Ordinului comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor şi a condiţiilor de ocupare a funcţiilor specifice din serviciile publice de salvamont;

Examinând expunerea de motive nr.16.772/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 336 și 338/2017 ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.16.772/2017 al Direcției de management și Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit.„c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Serviciului Public SALVAMONT Neamț, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 248/2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului vacant de muncitor calificat, studii generale, treapta profesională IV, poz.12 în statul de funcții, în salvator montan, gradul II, studii medii.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Serviciul Public SALVAMONT Neamț şi Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.251

Din 27 septembrie 2017