ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.76/2017 privind aprobarea participării Județului Neamț la Târgul Internațional Expo-Real 2017, Munchen, 4-6 octombrie 2017

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.17.807/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 17.807/2017 al Serviciului Turism, al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.6 lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.76/2017 privind aprobarea participării Județului Neamț la Târgul Internațional Expo-Real 2017, Munchen, 4-6 octombrie 2017, în sensul participării la acest eveniment a unui număr de 3 persoane reprezentante ale Județului Neamț, cu încadrarea în cheltuielile deja aprobate în cuantum de 86.000 lei.

Art.2: Serviciul turism din cadrul Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană, precum și Direcția generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

                                                   

 

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                      Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.253

Din 27 septembrie 2017