ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea acordului referitor la realizarea unor lucrări aferente unor imobile proprietatea Județului Neamț

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 17.263/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. f.n/2017 a Societății Comerciale DELGAZ- GRID S.A. Târgu Mureș;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 17.263/2017 al Direcţiei de management, Direcției arhitect-șef și Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se emite acordul pentru realizarea lucrărilor de modernizare (reabilitare) a capacității energetice ”Alimentare cu energie electrică Hotel Bălțătești + Baza de tratament + Blocul alimentar”.

(2) Se emite acordul pentru ocuparea definitivă a unei suprafețe de teren de 1 mp, proprietate a Județului Neamț, de către Societatea Comercială DELGAZ- GRID S.A., necesar amplasării unui stâlp de medie tensiune.

(3) Planul de amplasament al lucrărilor și terenului de la alin.(1) și (2) este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Acordul prevăzut la art.1, alin.(1) este valabil pe durata de execuție a lucrărilor.

(2) Societatea Comercială DELGAZ- GRID S.A. va beneficia de toate drepturile prevăzute de lege în ceea ce privește uzul și servitutea de trecere asupra terenului ocupat definitiv prevăzut la art.1 alin.(2), pe durata existenței capacității energetice.

        Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                  Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.255

Din 27 septembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 255.PDF