ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.17.244/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 15.797/2017 a Oraşului Tîrgu Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.244/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale,  adresa nr.9.866/2017 a Spitalului Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6), lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Pe data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 125/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea realizării unor lucrări de interes public județean.

Art.2: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Tîrgu Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv achiziționarea de aparatură medicală (instalații de sterilizare) necesară Spitalului Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 200.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Oraşul Tîrgu Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.4:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

   

 

                                    

                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                             Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.257

Din 27 septembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 257.PDF