ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului de interes județean „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.17.764/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 17.764/2017 al Direcţiei proiecte și programe de dezvoltare județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.5, lit.”a”. pct.9 și 10 și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul de interes județean Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț” COD SMIS 117007, în vederea depunerii cererii de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, cu o valoare preliminară eligibilă a proiectului de 12.452.490,21 lei( inclusiv TVA), finanțată în procent de 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională și 15% din bugetul de stat și o durată de implementare de maxim 36 luni.

Art.2:  Direcţia proiecte și programe de dezvoltare județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

   PREŞEDINTE

                                                                                   Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:      

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                        Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.258

Din 27 septembrie 2017