ROMÂNIA

      JUDEŢUL  NEAMŢ

     CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                    

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 18.093/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.093/2017 al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.11.199/2017 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 18.373/2017 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, următoarele persoane:

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

o                    Neculai Pușcașu;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

o                    Mihaela Elena Isciuc;

o                    Adrian Diaconu;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu- Neamţ:

o                    Aurel Aciocârlănoae;

        la Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare:

o                    Valentin Constantin Stavarache.

 

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                    Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.260

Din 27 septembrie 2017