ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                        CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 122/2017 privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Județean Neamț participă sau pe care le organizează în anul 2017

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.19.219/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Centrului Cultural „PETRE ȚUȚEA” Bucovina;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.219/2017 al Serviciului Turism, al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcției Juridice și Relații Internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct.4, 5 și 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 122/2017 privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Județean Neamț participă sau pe care le organizează în anul 2017, cu modificările ulterioare, cu evenimentul prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Serviciul Turism și Direcţia Generală Buget Finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

  Ionel ARSENE

     

                                               

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.262

Din 16 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 262.PDF