ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.399/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 1023/2017 a Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău;

Văzând raportul de specialitate nr.19.399/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Contractul de finanțare nr. 6161/2017 încheiat cu Ministerul Mediului, pentru implementarea proiectului „Cooperare norvegiano-română pentru întărirea capacității de intervenție a factorilor responsabili în protecția biodiversității și valorizarea serviciilor ecosistemice din ROSPA0129 Masivul Ceahlău”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 107/2017 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă anexă, numerotată anexa nr.6.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                      

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                        Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.263

Din 16 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 263.PDF