ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                              

HOTĂRÂRE

 

privind numirea doamnei Gianina Cărbunariu în funcția de manager (director general) al Teatrului Tineretului Piatra Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 19.462/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.462/2017 al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. „e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Începând cu data de 1 noiembrie 2017, doamna Gianina Cărbunariu se numește în funcția de manager (director general), gradul II, al Teatrului Tineretului Piatra Neamț, pentru o perioadă de 3 ani.

Art.2: Președintele Consiliului Județean Neamț, Direcția de management, precum și Direcția juridică și relații internaționale vor lua măsurile ce se impun în vederea negocierii și încheierii contractului de management.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                                          

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.264

Din 16 octombrie 2017