ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                        

HOTĂRÂRE

 

privind încheierea unor acorduri de cooperare cu unități administrativ-teritoriale din

Republica Moldova

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.17.093/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.17.093/2017 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, adresa nr.422/2017 a Raionului Criuleni, Republica Moldova, Scrisoarea de intenție cu privire la cooperare și parteneriat încheiată cu Raionul Telenești, Republica Moldova, avizele nr.H2-2/1967/2017 și nr.H2/3262/2017 ale Ministerului Afacerilor Externe, adresele nr.96.689/2017 și nr.106.944/2017 ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art.15, ale art. 16 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Judeţul Neamţ, România şi Raionul Criuleni, Republica Moldova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Judeţul Neamţ, România şi Raionul Telenești, Republica Moldova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea Acordului de cooperare.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                                                Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.265

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 265.PDF