ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2017

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.19.483/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.483/2017 al Serviciului turism, al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  (1) Se aprobă organizarea de către Consiliul Județean Neamț, prin Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, a evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2017, manifestare de interes judeţean care se va desfăşura în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, în perioada 15 decembrie 2017 – 1 ianuarie 2018.

(2) Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț în vederea realizării evenimentului de la alin. (1).

Art.2: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ cu Municipiul Piatra-Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț și Camera de Comerț și Industrie Neamț în vederea realizării evenimentului prevăzut la art.1, alin.(1).

(2) Se aprobă modelul acordului de asociere conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, Serviciul turism și Direcţia generală buget finanţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.266

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 266.PDF