ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea unor tarife din competenţa de aprobare a

 Consiliului Judeţean Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.251/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr.18.251/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tarifele de închiriere a căsuțelor, proprietate a Județului Neamț, ce vor fi utilizate în cadrul evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2017, organizat în intervalul 15 decembrie 2017-1 ianuarie 2018, prin Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț și Direcția generală buget finanțe vor asigura măsurile pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.267

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 267.PDF