ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                     CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                        

HOTĂRÂRE

                                                                                   

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

Examinând expunerea de motive nr.20.134/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.20.134/2017 al Direcției Juridice și relații Internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.c), alin.5, lit.a), pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.190/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

     PREŞEDINTE

     Ionel ARSENE

 

 

 

 

     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                  Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.268

Din 30 octombrie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 268.PDF