ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

Examinând expunerea de motive nr.19.758/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza referatului nr.19.758/2017 al secretarului județului;

 Văzând raportul de specialitate nr. 19.758/2017 al Direcției Juridice și Relații Internaționale, adresa nr.9.763/2017 a Direcției de Sănătate Publică Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art.1: Se modifică art.1, alin.(2) al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ, în sensul desemnării doamnei Georgeta Toader Pascu, medic primar pediatrie, ca supleant al reprezentantului Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ.

   Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și intituțiilor publice, precum și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

             CONTRASEMNEAZĂ:

            SECRETARUL JUDEŢULUI

            Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.269

Din 30 octombrie 2017