ROMÂNIA

       JUDEŢUL  NEAMŢ

      CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.205/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 859/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Dan Manoliu;

Văzând raportul de specialitate nr. 859/2017 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.1631/2017 al comisiei de validare;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, în sensul înlocuirii domnului Dan Manoliu cu domnul Gabriel Vasile Luncanu în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                          Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.27

Din 31 ianuarie 2017