ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale;

Examinând expunerea de motive nr.17.695/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 17.695/2017 al Direcției Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, avizul nr. 54.727/2017 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, urmând ca acestea să aibă conținutul prevăzut în anexele nr. 1) și nr. 2) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2017, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 114/2017 pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                             Daniela  SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.271

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 271.PDF